PARTIPROGRAM och VÄRDEGRUND 2018

Näringslivet
Kommunens näringslivskontor bör i högre grad ta till vara på de ideer som finns bland företagare och föreningar i hela kommunen. Många av dessa kan medfinansieras av EU och därför bör kommunen aktivt jobba för att ta del av EU:s olika bidrag. Kommunen bör se till att även vårt näringsliv kan ta del av upphandlingar som görs.
Det är idag ett hinder för Sollefteå kommuns näringsliv att tjänstemännen på näringslivskontoret sitter i en annan byggnad skilda från övriga tjänstemän och politiker. Det är viktigt att näringslivsarbetet bli mer integrerat i det politiska arbetet och organisationen. Kommunen bör bli mer aktiv i att marknadsföra kommunens olika orter och dess möjligheter. Här ska Näringslivskontoret (som också arbetar med turism) få tydliga direktiv- där synen på besökare är en målgrupp av potentiella inflyttare. Vi välkomnar den inflyttning som skett under senare år, men vi tycker att mycket av det arbetet får idag göras av olika föreningar utan tillräckligt stöd av kommunen.
Därför arbetar vi för:
– att Näringslivskontorets resurser stärks och utvecklas för att Sollefteå kommun ska uppnå en starkare framtida utveckling genom fler företag och en ökad inflyttning.
– att Näringslivskontoret ska utöka samarbetet med hembygdsföreningar, byalag och lokala råd/styrelser.
– att lokal Inflyttarservice ska finnas och skötas av och i samverkan med medborgarkontoren.
– att öka Näringslivskontorets resurser med lokala kontaktpersoner på medborgarkontoren.
– att stimulera och stötta lokala/regionala företag, utvecklingsgrupper, byalag, föreningsliv till nätverks/klusterbyggande genom bl.a. it-teknik, ge stöd och kompetenshöjning, möjligheter till
innovationsverksamhet mm.
– att göra fler små lokala upphandlingar samt stimulera användandet av lokalt/regionalt producerade varor, tjänster, kunskapskompetenser, service- även inom kommunens verksamhetsområden.
– att egen köttproduktion bör utredas.
– att lyfta fram och stimulera analyser och processer som identifierar och utvecklar de speciella kompetenser och de konkurrensfördelar som idag ger möjlighet till nya innovationer.

Kultur och Fritid/Turism Jobb sysselsättning
Föreningslivet bör i större utsträckning få ta ansvar för människors möjligheter till motion och friluftsliv, detsamma gäller kulturella upplevelser. Konst och annan offentlig utsmyckning bör varajämt fördelat över kommunens större orter. Vi vill gynna kulturföreningar som verkar i det lilla men som ger positiva effekter hos flertalet. Landsbygdsperspektivet är viktigt.
Därför arbetar vi för:
– att öka föreningsstödet
– att rikta mer fokus och pengar på kommunens yttre regioner.
– att kulturmiljöer/historia i Sollefteås olika bygder skall prioriteras, älvlandskapet rustas och underhållas, vandrings- cykel- och skoterleder underhållas och marknadsföras.
– att en kommunal plan för fritid/rekreation och turism/besöksnäringen med mål och strategier samt en revidering med en aktuell uppdatering av riksintresset för friluftsliv ska arbetas fram. Detta tillsammans med medborgare och näringar för att säkerställa ett rikligt serviceutbud med fortsatt utveckling.

Tätorternas utveckling
De förslag som finns ska verkställas. Förslagen handlar inte bara om hur man upplever ett samhälles kärna, det handlar om långt viktigare saker än så. Det ska finnas säkra vägar för skolbarn och funktionsanpassning för t.ex. de som är rullstolsburna, underhåll och säkerhetsanpassning av kommunens skolor, äldreboenden, medborgarkontor och andra kommunala verksamheter/lokaler.
Här vill vi särskilt påpeka vikten av upprustningar och kvalitetssäkringar av kommunens resecentra, inte minst Sollefteås station.
För utvecklande av tätorterna ska attraktiva bostads/villaområden planeras. Även rekreations/fritidsområden i anslutning till bebyggelse och tätorter också beaktas.

Ekonomi
Vid krav från olika förvaltningar om att lägga ner något utifrån ett budgetperspektiv kräver vi att konsekvensanalyserna ska innehålla ett större perspektiv än bara den egna förvaltningens budget. Ett exempel: Vill man lägga ner skola/eller delar av skolverksamheter så ska konsekvensbeskrivningen beskriva den totala omfattningen av nedläggningsbeslutet. Vad innebär beslutet i längden, hur drabbas och vad blir konsekvenserna för orten/bygden, elever och föräldrar, medborgarna, vad händer med statsbidrag etc.
Därför arbetar vi för:
-att kräva mer detaljerade och långsiktiga risk/konsekvensanalyser.
– att minska ledningsnivåerna centralt för att öka/stärka ute i verksamheterna.
-att utreda möjligheterna att lägga ut verksamheter- Utmanarrätt/Utmaningsrätt
-att minska antalet heltid/deltidsanställda politiker.
– att minska partistödet.

Infrastruktur, kommunikationer och IT kommunikation
Kommunen ska agera mer aktivt och påverka genom att ständigt påtala bristerna som finns på våra vägar. Både de statliga och kommunala vägarna inom kommunen är i stort behov av underhåll.
Busslinjer har dragits in. Att kunna transportera sig billigt och miljövänligt är viktigt i dagens moderna samhälle, inte minst på landsbygden.
Därför arbetar vi för:
– att underhåll bör prioriteras före nyinvesteringar.
– att satsningar på upprustning och underhåll av hela kommunens vägnät ska prioriteras.
– attjärnvägen upprustas såväl Ådalsbanan som Forsmo-Hotingbanan.
-att se till att det finns tät kollektivtrafik med möjligheter till arbetspendling och möjligheter att resa med kollektivtrafik även till närliggande större orter över kommun och länsgränser.
– att utveckla ett bättre och större utbud genom att förändra i den särskilda kollektivtrafiken.
– att alternativ kollektivtrafik ska utredas tex mobilsamåkning och byabuss.
– att planera för anläggning av busshållplatser med busskurer samt pendlingsparkeringar som ska anläggas efter vägar med kollektivtrafik i kommunen.
– att kommunen ska ansvara och utveckla IT utbyggnaden mot angränsande kommuner/län.
– att kommunens interna IT nätverk ska stärkas och utvecklas gentemot medborgarkontoren, för möten, utbildning och information samt i kontakter med andra myndigheter.
– att hela kommunen ska ha tillgång till en snabb bredbandsuppkoppling.
– att en inventering av de kommunala gatorna och vägarnas status görs för att kunna planera och få en
översyn vilka eventuella underhålls- och beläggningsarbeten som kan behövas inom några år.
– att kommunalisera vägföreningar så att medborgarnas kostnader fördelas lika.
– att kommunen i budgetarbetet ska uttala att underhållsarbeten i hela kommunen är ett prioriterat och viktigt mål för att kvalitetssäkra vägar och miljöer inom kommunens ansvarsområden.

Kommunala bolag
Målet för våra bolag är att gagna kommuninnevånarnas intressen och ekonomi. Sollefteåforsen, där vi medverkade till att göra kommunen helägare, ska förvaltas på bästa sätt för att långsiktigt ge god avkastning och därmed ett ekonomiskt bidrag till vår välfård.
Solatum, vårt bostadsbolag, ska förvalta fastighetsbeståndet på ett ansvarsfullt sätt. Med rimlig hyressättning
ska bostäder erbjudas. Bostadsbeståndet ska även ge kommuninnevånarna möjlighet att flytta inom kommunen.
Bolag ska stärka kommunens ekonomi. Därför arbetar vi för:
att kommunen ska i första hand försöka sälja fastigheter istället för att riva dessa.
att kommunen ska tillhandahålla speciella bostäder för ungdomar och individer med särskilda behov.

Natur, Miljö och ett Hållbart samhälle
En större vikt än idag bör läggas på ideer och företagsamhet som gynnar vår natur och miljö. Vi lever i ett samhälle där i stort utsträckning matavfall hamnar på soptippen som skulle kunna användas i tillverkning av biogas. Alla har inte möjligheten att kompostera utan tvingas istället slänga avfallet i soporna.
satsningar på förnyelsebar energi är viktiga för ett hållbart samhälle.
När det gäller vindkraften så vill vi se konsekvensbeskrivningar byggd på en ny översiktsplan. Valen av områden för VK-etableringar, vägar och ledningsgator kommer att påverka närboende/lokal befolkningen, djurlivet, jakten, naturen och turismen. Något som idag inte finns med i tillräcklig omfattning i miljökonsekvensbeskrivningar eller ansökningar från vindkraftsbolagen.
Vidare ska invånarna som berörs av storskalig exploatering få ökat inflytande i underlags- och
beslutsprocessen.
Omställningsarbetet med hållbara lokala samhällen är en vision och ett mål som ska genomsyra alla områden i det kommunala arbetet.
Därför arbetar vi för:
-att införa möjligheten att sortera matavfall från hushållen.
– att kommunen gör egna MKB och utredningar vid alla storskaliga exploateringar.
-att kommunen ska tidigt informera samt bjuda in närboende och lokalbefolkningen att delta och arbeta med i processen för underlag till planer och beslut. Detta måste få ta tid för att medvetandegöra medborgarna.
– att lokala hållbara samhällen, byggda på återbruk och utnyttjande/användande av lokala förutsättningar/naturtillgångar, ska prioriteras och stödjas för våra företag, samt för utvecklande av nya verksamheter, och arbetsmöjligheter.

Energi
Sollefteå har mycket stora möjligheter genom rika naturtillgångar och genom lokal kompetens att utveckla såväl befintliga som nya företag samt nya produkter inom energiområdet. Genom nätverksbyggande i de lokala miljöerna stimuleras utveckling och den innovativa tillväxten i hela kommunen.
Energiutveckling skall vara ett prioriterat mål i kommunens verksamhet. I ”skarven” mellan andra lokala utvecklingsområden skapas utveckling och tillväxt genom nya innovationer, företag, produkter, lärande/utbildning, service, tjänster och nya arbetstillfållen.
Därför ska vi arbeta för:
att skapa förutsättningar för småskalig energiproduktion hos privatpersoner att uppmuntra installationen av solenergi.
att kommunen ska fortsätta att gå före med gott exempel och energieffektivisera sina verksamheter och lokaler genom att själva installera t.ex. solceller och solfångare.
att stimulera till ökad samordning av energianvändning samt produktutveckla nya energiformer bl.a inom bioenergin samt företagande utifrån lokala/regionala kompetenser, möjligheter och naturresurser.
att hejda den storskaliga Vindkraftsexploateringen som sker i vår kommun.
att kommunen ska ta större hänsyn samt informera/samråda med boende och berörda vid kommunala beslut gällande exploateringar där kommunens mark kan komma att utnyttjas.

Samhällsplanering och kommunens fysiska planering
I dag saknas i Sollefteå kommun många viktiga verktyg för att nå en utveckling och tillväxt i hela kommunen. Ett verktyg är att ha aktuella planer gällande den fysiska planeringen. Kommunens översiktsplan
är en inaktuell plan från 1990, men även utvecklingsplaner/strategier behövs för den övriga samhällsplaneringen.
Ett annat mycket viktigt verktyg är medborgarnas demokratiska rättighet att få tidig information och rätt till deltagande i kommunens alla planeringsprocesser.
Därför arbetar vi för:
-att kommunmedborgarna ska garanteras möjligheter till insyn och tidigt deltagande i kommunens alla planeringsprocesser.
– att områden med höga skyddsvärden i våra unika och känsliga ådalar skall omfattas av särskilda mål och
områdesbestämmelser.
– att kommunala utvecklingsplaner och/eller strategier för olika samhällsområden t.ex. utveckling/utbud av olika näringar inom turism, service, kommunikationer skall arbetas fram för att trygga fortsatta möjligheter för utveckling/tillväxt i hela kommunen samt möjligheter till medverkan/delaktighet i den regionala planeringen.
-att ett programarbete och en aktiv strategi för landsbygdsutveckling för hela kommunen ska startas. En tydlig politisk strategi med mål ska initieras och starta ett omställningsarbete byggd på en process där medborgare, föreningsliv, näringsliv runt om i hela kommunen på ett aktivt sätt ska göras delaktiga i både beslut samt genomförande. Detta för att tydliggöra landsbygdens, mindre samt större tätorters, medborgarnas och företagens behov och kommunens syn på lokal hållbar utveckling och tillväxt i hela kommunen.

ÖVRIGT
Samarbete med andra komnumer
Med rätt inställning och målsättningar kan samverkan ge möjligheter till att stärka och bättre utnyttja verksamheter, ge ekonomiska fördelar samt utveckling för att uppnå, utveckla, behålla goda servicenivåer/utbud. Det kan också göras gemensamma turistsatsningar och företagsutvecklingar. Att dessutom samverka genom administration, utbildning och kompetenshöjning för personalleder till ekonomiska besparingar.
Kommunen ska utöka samarbetet med andra kommuner och län – inte bara söderut utan också i övriga
väderstreck. Detta gäller i väsentlig grad kollektivtrafiken.