PARTIPROGRAM och VÄRDEGRUND 2022

Västrainitiativet vill… 
Främja småskalighet och närhet • Nej till mer vindkraft i Sollefteå kommun • Stärka Österåsens  friskvårdsarbete • Behålla och utveckla kommunens alla skolor och förskolor • Arbeta för trygg, god och nära vård • Fler små lokala upphandlingar • • Sollefteå sjukhus ska återgå till ett fullvärdigt akutsjukhus • Stödja lokala  initiativ • Bättre samarbete mellan föreningar, invånare och politiker •Låta byarna lysa •  Förbättra infrastrukturen • Levande kulturliv •Upplevelserikt friluftsliv för alla

HELA KOMMUNEN SKA LEVA! 
VI är ditt lokala parti  som arbetar för Sollefteå kommuns bästa. VI är helt fristående och inte styrda av vare sig riks- eller regional organisation i vårt politiska arbete. VI är kort och gott ditt lokala alternativ i kommunpolitiken.

VINDKRAFT
VI hävdar att i vår kommun skapar utbyggnaden av vindkraften problem, samtidigt som den endast ger smulor i återbäring.

VI  vill att om vindkraft ska byggas, bör den byggas där behovet av el är störst.  Vi behöver el men den kvoten uppfyller vi  redan nu med  råge även för framtiden i Sollefteå kommun!  Vår egen vattenkraft regleras allt eftersom det blåser, el-priset åker berg och dalbana, slitaget på vattenkraften och erosionsskadorna ökar. Vår fantastiska natur som  VI  värnar, söndras och förstörs för våra barns framtid.  VI  säger kraftfullt  NEJ  till fortsatt tillståndsgivning av vindkraft i vår kommun,  och kräver högre ersättningar från redan etablerade producenter  – NU ÄR DET NOG!!

TILLVÄXT
Sollefteå kommuns nya tillväxtstrategi tycker VI ger ett gott underlag och visar på ett viktigt ställningstagande för att öka attraktionen och drivkraften för oss som valt eller kommer att välja att leva, bo eller etablera verksamhet här. En ökad befolkning genom företagsetableringar i Hamre eller andra platser i kommunen, byggande av nya bostäder, hotell eller rekreationsområden bör stimuleras och främjas. Viktigt är dock att utvecklingen ska ske hållbart, smart och i samklang med civilsamhället.

FÖRETAGANDE
VI vill fortsätta att uppmuntra företagandet i kommunen genom en god kommunal service och ge goda förutsättningar för små företag att leverera varor, produkter och tjänster till kommunen.

LANDSBYGDEN
VI vill att Landsbygdsrådet ska fortsätta verka för medborgarinflytande. VI kommer
stödja och främja lokala initiativ och strukturer genom lokala beslut och  lokal
ekonomi. VI vill även värna om befintlig verksamhet på landsbygden samt ge byar
stöd och mer inflytande. Främja  arbetet med lokala utvecklingsplaner och ha
medborgarnas behov i fokus.  Stimulera aktiviteter som kan generera flöde och
omsättning på fastigheter och en föryngring av en befolkad levande landsbygd.
VI vill stärka medborgarkontoren i bygden, där vi ser att tjänstepersoner och
handläggare inom kommunen kan  finnas till hands regelbundet, som god
samhällsservice. Stötta lokala initiativ att utvecklas.

UTBILDNING
VI vill behålla våra nuvarande skolor och prioritera att varje skola och förskola ska få
möjligheten att utvecklas efter sina egna förutsättningar och behov. Här ska finnas behörig
personal som lärare, lärarassistenter, fritidspedagoger, utbildade resurser, förskollärare
och barnskötare och pedagoger med goda förutsättningar att stimulera barn och
ungdomar i ett lustfyllt lärande med god måluppfyllnad. VI ser också det goda med fler
vuxna i förskole- och skolmiljö för trygghet och arbetsro. Personalen ska erbjudas
utbildning, fortbildning och nödvändigt kompetenshöjande åtgärder på alla nivåer inom
SFI, yrkesvux, komvux samt till högre utbildningar.

Förskolan- och skolans personal ska också erbjudas fortbildning i friluftsliv, rastaktiviteter
och hälsosam mat, för att  uppmuntra barn, elever och familjer till en hälsosam livsstil med
rörelse och goda matvanor. VI vill att mat ska tillagas på enheterna där närodlade
produkter ska användas i mesta möjliga mån.  VI vill att Sollefteå kommuns friluftslivs-
arbete ska avspegla sig i kommunens skolor och förskolor där utemiljön kännetecknas av
naturliga material och rika naturliga miljöer.
VI är öppna för alternativa driftsformer för förskola och att det ska finnas både stora och
små enheter runt om i hela vår kommun. Pedagogisk omsorg (dagmamma) ska finnas
som alternativ i utbud av förskola.

VÅRD & OMSORG
VI vill ha en trygg, god och nära vård. Närhet till serviceboende och utbyggnad av särskilda boenden, trygghetsboenden  och kartläggning av framtida behov  på sikt är av hög prioritet.  Förvaltning, konvertering och förädling av kommunens befintliga fastighetsbestånd är en väg framåt för att täcka delar av framtida behov samt skapa alternativa boenden som efterfrågas. En god vård i hemmet så länge som möjligt för att därefter övergå till en fungerande omsorg till alla utifrån behov.
VI vill stärka och stimulera personalens delaktighet, status och fortbildning inom äldreomsorgen. Ge dem förutsättningar att ge våra äldre en omsorg med umgänge och guldkant. Utveckla utemiljö med både växter och djur och till ett ställe där brukaren får både stimulans och trygghet.
. 
VI  vill  se Sollefteå Sjukhus som ett fullvärdigt akutsjukhus med  återinförande av  akut kirurgi, ortopedi, barnavdelning, BB och förlossning.
Vi ska verka för ett förebyggande arbete för socialpsykiatrin och öppenvården för att öka den psykiska hälsan inom kommunen. VI vill om möjligt driva HVB hem i kommunens regi i Sollefteå kommun
VI vill stärka Österåsens roll i det kommunala friskvårdsarbetet. VI vill att Österåsen ska ha en fortsatt stark roll i det kommunala friskvårdsområdet och satsningen #Kraftresan ska utvecklas till att sträcka sig över alla åldrar.
VI vill att alternativa driftsformer som intraprenad ska förespråkas.

INFRASTRUKTUR
VI vill satsa på kommunikationer, bussar och tåg och givetvis god uppkoppling och  mobiltäckning
Vi vill jobba för en god kollektivtrafik med utökade bussförbindelser i hela  kommunen där vi vill utöka möjligheterna för skolelever att nyttja den befintliga kollektivtrafiken. Bättre mobiltäckning och fiber över hela kommunen.  Kräva att vägunderhållet skärps och att statusen på våra vägar blir acceptabla.
Vi vill få en start på ådalsbanan med persontrafik Umeå- Sollefteå- Östersund och planera in pendlarparkeringar på strategiska platser.  VI vill att gatubelysningen ska få lysa utanför centralorterna!.

KULTUR
VI vill att kulturutbud i alla former skall finnas i alla delar av kommunen som t.ex ambulerande teater och musikunderhållning.  Främja  föreningar att öka exponeringen av sin lokala historia.
VI  vill  skapa ett kulturellt ALLAKTIVITETSHUS med bredd  av Hullsta Gård. Ta  till vara på ungdomars intressen och skapa mötesplatser för dem t,ex motorgård och utöka öppettider på fritidsgårdar.
VI vill tillgänglighetsanpassa utemiljöer, sagostigar, vandringsleder, cykelbanor och tysta miljöer, runt om i kommunen. Bokbussar och annan ambulerande verksamhet är exempel på fungerande verksamhet som gynnar landsbygden

HELA KOMMUNEN  SKA LEVA!