Vår politik och vad vi gjort

Vad vi gjort

Västra initiativet har under sin verksamma tid i Sollefteå kommunfullmäktige skrivit ett större antal motioner inom olika områden.
Våra synpunkter har inte alltid fått genomslag men våra ståndpunkter i utskott och styrelser har ändå nått gehör som påverkat politiken i stor omfattning. Våra motioner har haft som mål att förvalta gemensamma tillgångar på bästa sätt – VI vill förbättra livsvillkoren för kommunens invånare.

VI motionerade redan 2013 om att kommunen skulle överta ägandet i Sollefteåforsen och till stor glädje beslutades så 2016.

Västra initiativet förordar miljövänlig energiproduktion, men är det parti i Sollefteå kommun som mest intensivt debatterat och motionerat mot storskalig vindkraftsexploatering som inkräktar på människor rörelsefrihet och tillgång till orörd natur. VI anser att energi ska produceras där den konsumeras. Västra initiativet har stor delaktighet i att det nu tagits beslut i att begränsa tillståndsgivning för nya vindkraftsetableringar i kommunen.

VI värnar vården genom att ekonomiskt stödja lokala initiativ som exempelvis VOON och äldreboende i Edsele.
VI sponsrar det lokala föreningslivet och företagandet för att stärka gemenskap och bygga förutsättningar för rekreation och fritidsaktiviteter runt om i hela kommunen.
VI medverkade till att 20Mkr av kommunens skattepengar inte skickats till storbolagens miljöfond, där medlen ligger utom räckhåll för kommunens intressen.

Övriga områden som Västra initiativet motionerat om är; Särskild skolpeng för glesbygdsskolor, Smart gatubelysning i glesbygd, Försök med avgiftsfri kollektivtrafik, Översyn av vägavgifter för privata vägföreningar i glesbygd, Självförsörjande kommun med närproducerat kött, mm.

Västra initiativets mål är att underlätta vardagens villkor för de som lever i Sollefteå kommun, så därför säger vi att; Landsbygd och stad ska leva!

Ditt lokala parti
VI är ett lokalt parti i Sollefteå kommun som jobbar för kommunens bästa. Vi är helt fristående och inte styrda av vare sig riks- eller regional organisation i vår politiska åskådning. Vi är kort och gott ditt lokala alternativ i kommunpolitiken.

Stödjer lokala initiativ
VI är ett lokalt och jordnära parti som bidrar till lokal utveckling i vår kommun. VI har stöttat VOON och det nya äldreboendet i Edsele och fortsätter stödja lokala initiativ för att visa att vi därmed tar ansvar för vår gemensamma framtid. Lokal utveckling är kommunal utveckling.

Sammanhållen vårdkedja
VI anser att bra och tillgänglig vård ska garanteras på nära håll, för den enskilde vårdbehövande medborgaren. Det uppnås med kvalificerad personal, inflytande samt lokalt närvarande vård där patienters och enheters behov är centrala för verksamhetsinriktningen. VI är för småskalighet och närhet.

Lokal upphandling
VI är för att lokala företag ska stärkas genom bra och omfattande stöd från kommunens näringslivsavdelning. Utbildning och hjälp vid kommunala upphandlingar är viktigt för att säkra och stärka de lokala företagens möjligheter att konkurrera samt möjliggöra nya etableringar.

Rätt resurser till skolan
VI vill att våra barn ska inspireras i stimulerande lärmiljöer, för att i trygghet och under kvalificerad handledning nå de uppsatta målen i skolan.

Folkligt inflytande
VI vill utveckla en väl fungerande lokal demokrati, med nya former för inflytande och rätt för medborgare och personal att bli hörda före stora beslut. Hembygdsföreningar och byalag ska ges utrymme att fungera som remissinstanser i frågor som rör bygden. Genom att kunna påverka sin vardag leder det till ökad demokrati och minskad centraliseringen.

DITT VAL 2018

Nedan finner du Västra Initiativets program inför valet 2018.

Valprogram

 
Du måste vara inloggad för att rösta!