Motion om skyddszoner

Älvarna och dalgångarna i Övre Ådalen är unika och naturen och miljöerna utgör Sollefteå kommuns mest skyddsvärda tillgångar, bästa attraktion samt varumärke.

Här finns värden som är sårbara, unika och mycket känsliga och som i lagstiftningen kräver hänsyn, varsamhet, respekt och bevarande.
Detta gäller även för de relativt korta avstånden med höjder och berg mellan älvdalgångarna.
Viktigt är att utreda och göra en översiktlig aktualitetsprövad planläggning. Detta med hänsyn till inventeringar, dokumentation, prioriteringar och riskbedömningar med en tydlig policy av skydd, för miljön, mark- och vattenanvändningen av Ådalarnas skogar, mark, berg, sjöar och natur/djurliv samt även boende/fritidsmiljöer och skydds/buffertzoner.
Emellanåt har kommunstyrelsen tagit beslut utan fullständigt underlag.

Ett landskapsskydd saknas idag i Sollefteå kommun!

Framtids- och utvecklingsmöjligheter är viktiga, för kommunens tätorter samt övrig bebyggelse i de tre Ådalarna vilket även Länsstyrelsen påpekar. Därför är det av stor vikt att invänta samtliga beslutsunderlag om tillstyrkan av de mellankommunala VK-etableringarnas placeringar samt bullernivåer, som uppstår när kommuner på båda sidor läns-/kommungränser tillstyrker VK-etableringar.

Dessutom bör kommunen i högre gras beakta, inför eventuell tillstyrkan, om och i så fall hur, oppartiskhet har kunnat garanteras gällande bullermätningar.

Västra Initiativet yrkar därför:

– att kommunen inför beslut om av/tillstyrkan, kräver en skydds-/buffertzon på minst 10 kilometer för var och en av våra älvdalar.

– att kommunen inför beslut om av/tillstyrkan av VK-etableringar, kräver ett stopp av vidare byggnation tills dess att Länsstyrelsen har kunnat inhämta fullödiga inventeringar.

– att kommunen fortsättningsvis ska invänta Länsstyrelsens hela underlag inför beslut om av/tillstyrkan av nya VK-etableringar och inte ta beslut på ofullständiga underlag.
Näsåker 2014-11-26

Gunilla Fluur
Västra Initiativet

Publicerad i Motioner
 
Du måste vara inloggad för att rösta!