Västra initiativet - 
För Sollefteå Kommuns bästa

Om oss

Annledningen till att vi grundade Västra intitiativet var stora lättsinniga anläggningsinvesteringar som tycktes
sakna allt förnuft och måtta, samtidigt som lagstadgade verksamheter, som t.ex. äldreomsorg och skola,
bortprioriterades i ett ideligen upprepat mönster. Utifrån rådande ekonomiska läge tycker vi att
förvaltningsövergripande samarbeten och helhetstänkande måste genomsyra verksamheterna inom den
kommunala sektorn på ett tydligt och ansvarsfullt sätt.

Partiets medlemmar kommer från hela det politiska spektrumet och vi vill inte kalla oss ett höger eller
vänsterparti. Till klassiska höger och vänsterfrågor har vi en pragmatisk hållning där varje situation måste
bedömas var för sig. Det viktiga är vad som ger störst nytta för kommunen som helhet. Oavsett från vilket
parti man kommer har vi målet att vi ska kunna förenas i ett gemensamt arbete för kommunens bästa.

Västra initiativet kommer att arbeta för att samtliga förslag från politiker, utskott och beredningar ska genomlysas med ett
helhetsperspektiv för hela kommunens bästa. Det vi förenas av är en gemensam syn och ett gemensamt ansvar för vår livsmiljö, vår kommuns bästa. Vi tror att en liten kommun som Sollefteå mår bra av att se till att samverka för kommuninvånarnas bästa. Vi fastnar INTE som rikspartierna gör, i ideologiskt fastslagna och förenklade resonemang. Vi ser sakfrågorna.

 Västra initiativets styrelse


Ordförande Birgitta Häggkvist

Vice ordförande: Mattias Rösberg

Kassör: Anders Bergman

 Sekreterare: Elisabeth Sjöström

Ledamot: Per Gybo